Finansiella instrument för forexhandel

forex instrumentForeign exchange spot (FX spot)

Sponsrade mäklare med forexhandel

En foreign exchange spot transaction (FX spot) är en överenskommelse mellan två parter om att köpa en valuta och sälja en annan valuta för ett överenskommet pris nu, och att betalningen ska regleras på ett visst datum (spot date).

På valutamarknaden är detta spotdatum vanligen två bankdagar efter att överenskommelsen gjordes (T + 2), men det måste inte vara så utan är upp till parterna att komma överens om i sitt avtal. För FX spots som involverar USD plus någon av valutorna CAD, EUR, RUB eller TRY är det vanligast med en spot date som infaller på första bankdagen efter avtalets ingående (T + 1).

Den valutakurs som används kallas för spot exchange rate.

FX spot är en mycket vanligt förekommande finansiellt instrument för valutahandel. Siffror från år 2010 visar att över 35% av all valutahandel då involverade FX spots, och att den genomsnittliga dagliga omsättningen för FX spots låg på strax under 1,5 triljoner USD. I april 2013 hade siffran ökat till 2 triljoner USD.

Hur man genomför en FX spot transaktion

Det finns flera olika metoder för att genomföra en FX spot transaktion. Här är några av de vanligaste:

  • DirektDetta innebär att transaktioner genomförs direkt av de två parterna, utan hjälp av någon mellanhand.
  • Elektroniska mäklarsystem

Exempel på elektroniska mäklarsystem som man kan använda sig av gör att genomföra FX spot transaktioner är Electronic Broking Services (EBS) och Reuters 3000 Xtra.

  • Elektroniska handelssystemExempel på elektroniska handelssystem som kan användas för att genomföra FX spot transaktioner är Fxall, Currenex, Globalink, eSPeed, Integral och HotSpotFX.

Foreign exchange forward (FX Forward)

fx forwardEn forward är ett kontrakt mellan två parter där de kommer överens om att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt i framtiden, till ett pris som de kommer överens om när kontraktet ingås. En forward är alltså ett slags derivat. Forwards förekommer på många olika finansiella marknader, inte bara på forexmarknaden.

Vid en FX spot transaktion genomförs köpet direkt, medan betalningen sker på spotdatumet. För en FX forward gäller istället att köpet inte genomförs förrän man har nått fram till det överenskomna datum då betalningen sker.

Forwards används ofta av företag som vill skydda sig mot svängningar på valutamarknaden.

Exempel

Det svenska företaget A vet att de kommer att behöva betala $1 miljon i USD till affärspartnern B den 31 oktober nästa år. A kan använda sig av en forward för att redan i år ingå ett avtal med tredje part som stipulerar exakt hur mycket A kommer att behöva betala i svenska kronor för att erhålla $1 miljon USD lagom till att betalningen till B ska ske.

Om A inte hade en forward skulle A behöva oroa sig för växelkursen för svenska kronor vs amerikanska dollar. Om dollarn skulle stärkas väldigt mycket mot den svenska kronan i oktober när A behöver växla till sig $1 miljon skulle affären mellan A och B bli mycket dyrare än vad A initialt beräknat.

Ett alternativ för att inte behöva oroa sig för växelkursen skulle förstå vara att A redan i år växlar till sig $1 miljon USD, men då behöver A binda detta kapital för att vara säker på att ha det tillgängligt nästa år. En forward innebär att A inte behöver betala ut några svenska kronor förrän det datum man kommit överens om.

Det är alltid upp de avtalsparterna att bestämma slutdatumet för en forward, vilket innebär att det finns vissa forwards som löper ut en enda bankdag in i framtiden medan andra forwards har en löptid på flera år.

Foreign exchange swap (FX Swap)

fx swapEn FX Swap är en särskild typ av FX Forward. I en FX Swap ingår de två avtalsparterna en överenskommelse om att byta valutor med varandra under en viss förutbestämd tid, och sedan byta tillbaka igen när den tiden är ute. Part A kan till exempel förbinda sig att byta en viss mängd USD mot de EUR som avtalspart B har, och när tiden är ute byter de tillbaka igen så att A får tillbaka sina USD och B får sina EUR.

Part A får via denna transaktion tillgång till euro som part A behöver för sin verksamhet, utan att för den skull behöva ta någon egentlig valutarisk eftersom part A redan i förväg vet exakt hur mycket USD part A kommer att få tillbaka vid det förutbestämda datumet.

En FX Swap brukar beskrivas som en transaktion bestående av två delar:

  1. En FX spot
  2. En FX forward

Eftersom dessa två delar genomförs samtidigt för samma belopp tar de ut varandra.

Exempel

Ett svenskt företag (A) har fått in euro genom att sälja produkter i Frankrike. Det svenska företaget driver sin verksamhet med svenska kronor, men vet samtidigt att de kommer att behöva betala en leverantör i Tyskland i januari nästa år, och att den betalningen måste ske i euro.

A kan nu förstås välja att sitta på sina euro tills de behövs i januari nästa år, men detta binder kapital som kunde komma till större nytta i verksamheten. A kan också välja att sälja av sina euro direkt (till exempel via FX Spot) och få in svenska kronor som kan användas i verksamheten, men det finns alltid en risk för att värdet på euron ökar gentemot kronan under slutet av året så att A måste betala mer för att växla till sig euro igen när A behöver euro för att betala den tyska leverantören i januari nästa år.

Ett tredje alternativ för A är att göra en FX Swap. A ingår då ett avtal med B, som innebär att A byter sina euro mot B:s svenska kronor, så att A får tillgång till svenska valuta som kan användas i verksamheten i Sverige. Avtalet stipulerar också att A och B ska byta tillbaka sista bankdagen i december samma år, så att A får tillbaka alla sin euro och B får tillbaka alla sina svenska kronor. A kan vara säker på att ha euro att betala den tyske leverantören med i januari nästa år, utan att behöva oroa sig för hur växelkursen rör sig och utan att behöva sitta på en hög euro som inte kommer till någon nytta i verksamheten.

Obs! En FX Swap är inte samma sak som en currency swap. Currency swap handlar om att byta räntor och/eller amorteringar för lån mellan olika valutor.

Läs om fler finansiella Forex instrument i del 2 av denna artikelserie.