Forex futures

Forex futures är finansiella derivat som bygger på valuta. De är kontrakt som specificerar när en part måste köpa eller sälja en viss mängd av en viss valuta och hur stor betalningen ska vara i en annan valuta.

Vad är ett derivat?

Sponsrade mäklare med forexhandel

Inom finansvärlden är ett derivat, eller derivatinstrument, ett samlingsnamn på en typ av värdepapper vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång. Derivatinstrument kan till exempel användas för att spekulera på aktierkurser, valutapar och råvarurpriser.

Exempel på välkända typer av derivatinstrument är optioner, futurer och forwards (som båda brukar kallas terminer på svenska), warranter och swaps.

Ett derivatinstrument har alltid två parter och är kopplat till en händelse eller förutsättning vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.

Att det finns två parter innebär inte automatiskt att bägge parterna är bundna till kontraktet på samma vis. Ett optionskontrakt är till exempel endast bindande för den ena parten, och den andra parten kan själv välja att genomföra transaktionen eller ej.

Glad trader som tjänat pengar på forex futures.
Forex futures är viktiga verktyg som forex handlare kan använda sig av för at tjäna mer pengar.

Spot forex vs. Futures

Om du är van att spekulera på forex spot priser finns det en del att tänka på innan du börjar använda dig av forex futures. Här är några punkter som är viktiga att förstå innan man sätter igång:

  • Pris När man ägnar sig åt spot forex handel är det valutakursen i detta ögonblick som gäller. Värderingen av forex futures utgår istället ifrån vad man tror att valutakursen kommer att vara vid någon viss tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.
  • Tidshorisont Spothandel med forex bygger på konceptet att man byter valutor då affären genomförs. Med forex futures sker bytet inte förrän vid den specifierade tidpunkten eller tidsperioden i framtiden.
  • Storlek När det kommer till spothandel med forex kan man även som liten hobbyhandlare med blygsam bankrulle omsätta ganska stora belopp med hjälp av hävstänger. Handel med forex futures kräver vanligen att man lägger in betydligt större kapital själv och det är vanligt att kontrakten omfattar stora belopp, till exempel sådana avsedda för institutionella handlare.

Forex Futures vs. Forwards

Futures och forwards är båda derivatinstrument och de kan bygga på forex.

En viktig skillnad mellan forex futures och forex forwards är att forex futures är standardiserade medan forex forwards inte är det.

En forex forward är ett skräddarsytt kontrakt som handlas over-the-counter (OTC) och skapas i enlighet med vad de båda parterna har kommit överens om. Settling sker bara en gång – när kontraktet löper ut. Villkoren i en forex forward förhandlas privat mellan partnerna. Det gäller att lita på sin motparts villighet och förmåga att upprätthålla sin del av avtalet.

Futures är standardiserade kontrakt som skapats för att kunna köpas och säljas på börser. Settling sker varje handelsdag, tills kontraktet är utgånget. Eftersom futurer handlas på börser är de inte bara mer standardiserade utan det finns också större kontroll över dem från tredjepart. I USA regleras futures handel av The Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Risken för att motparten inte ska upprätthålla sin del av kontraktet räknas som mycket lägre än för forwards.

Att använda forex futures för hedging

Forex futures används för både spekulation och hedging. Investerare som använder sig av forex futures för hedging försöker minska sin exponering mot växelkursrisk.

Det är mycket vanligt att institutionella investerare använder sig av forex futures för hedging. Rent matematiskt kan hedging fungera även i mindre skala, men i praktiken är det inte särskilt vanligt att småskaliga investerare använder sig av forex futures för att minska sin valutariskexponering.

Exempel på hur hedging med forex futures kan gå till

Företaget XYZ i USA väntar på att få betalt för ett uppdrag som utförts i Europa. Betalningen kommer att vara 1 miljon euro och den ska genomföras om 5 månader.

För närvarande är växelkursen för EUR/USD 1.1200.

Detta innebär att 1 miljon euro är värd 1 120 00 USD (en miljon ett hundra tjugo tusen dollar).

Om det sker någon förändring i växelkursen så att den är annorlunda om 5 månader kan de innebära en en extra vinst för företaget XYZ – eller att de får mindre betalt i USD än vad de förväntat sig.

Om euron till exempel faller från 1.1200 till 1.1000 får de $20,000 mindre än förväntat när de växlar över sin 1 miljon EUR till USD.

För att hantera den här valutarisken kan företaget välja att använda sig av forex futures. De kan till exempel sälja åtta stycken forex futures om €125 000 styck som alla skulle ge en vinst om euron förlorade i värde gentemot dollarn. Denna vinst skulle då kompenera för förlusten när de växlar över sin €1 miljon.

Att använda forex futures för spekulation

I exemplet här ovanför använde sig ett företag av forex futures för att minska sin exponering mot växelkursrisk. Forex futures kan dock även användas för ren spekulation. Man kan sälja eller köpa forex futures, baserat på om man tror att en valuta kommer att försvagas eller öka i värde.

Eftersom forex futures är standardiserade, och dessutom tämligen strikt reglerade jämfört med forex forwards, är det vanligare att använda sig av forex futures än forex forwards för spekulationshandel. Den höga likviditeten är också ett plus.

Vad menas med tick?

Som nämnts ovan är forex futures standardiserade kontrakt och de innehåller alltid information om omfattning (size), slutdatum (date of expiry) och reglering av settlement.

En viktig punkt i forex futures kontrakt är storleken på ”the tick” vilket anger minsta möjliga prisförändring.

Exempel: I ett forex futures kontrakt för CAD/USD är tick size $0.0001 för varje CAD. Det är ett standardiserat kontrakt för 100 000 CAD, vilket innebär att minsta prisförändring är $10.

Att handla med mini-futures

Standardkontrakten för forex futures är stora och därmed utom räckhåll för småskaliga hobbyhandlare. På senare tid har dock vissa mäklare och plattformar som vänder sig till småskaliga hobbyhandlare börjat erbjuda en lösning, så kallade mini-kontrakt för forex futures. De marknadsförs under lite olika namn, såsom E-minis och E-micros (beroende på storleken).

Kollateral inom derivathandel

Vid handel med finansiella derivat kräver mäklare ofta att man ställer en typ av säkerhet och denna säkerhet kallas för kollateral. På engelska används termen margin.

Större aktörer upprättar kollateralavtal med varandra eftersom de agerar i system där olika kontrakt nettas mot varandra och enbart mellanskillnaden behöver betalas ut.

För småskaliga hobbyhandlare är det vanligen mäklaren som begärakollateral (margin) för att man ska få ägna sig åt derivathandel hos dem. En vanlig tågordning är att du först betalar in en initial margin i samband med att du ingår ett derivatkontrakt. Om marknadsvärdet förändras och passerar en på förhand uppsatt gräns kan mäklaren kräva att du betalar in en variation margin. Detta kan krävas flera gånger i takt med att marknadsvärdet förändras. Att mäkaren kräver en ny inbetalning av margin kallas för margin call.

I affärer där ett Central Counterparty Clearing House (CCP House) agerar mellanhand för att minska motpartsrisken kommmer detta CCP House att kräva kollateral från parterna.

Börser där det handlas med futures listar vanligen sina regler och gränser för kollateral på den egna sajten. Om du till exempel vill veta mer om hur det fungerar på den berömda Chicago Mercantile Exchange (CME) kan du besöka deras sajt för att läsa på om kollateralkraven. CME är den största börsen för handel med forex futures, så deras regler och beslut har ett stort inflytande. Andra exempel på viktiga börser för handel med forex futures är Intercontinental Exchange (ICE) och Eurex.

Källor:

Författare:

Granskad av:

Karl Gustavsson